Zmiana zasad wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Aktualności » Zmiana zasad wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie informuje, że 19 października 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą zmieniają się zasady wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

W związku z powyższym, zezwolenia kategorii I – dla pojazdu nienormatywnego poruszającego się po drogach powiatowych na terenie powiatu cieszyńskiego w celu dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca dla pojazdów o:

  1. wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  2. naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

wydawane będą na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku na okres: miesiąca,
6 miesięcy lub 12 miesięcy.

Podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego składa wniosek o jego wydanie do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie na formularzu, który pobrać można w siedzibie Zarządu Dróg lub z naszej strony internetowej w zakładce „Do pobrania”, plik: „Wniosek przejazd pojazdu nienormatywnego KAT I”.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty
za wydanie zezwolenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
opłaty za wydanie zezwolenia
kategorii I wynoszą odpowiednio:

  • 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Wpłaty w wysokości stanowiącej iloczyn liczby wnioskowanych wypisów
z zezwolenia oraz odpowiedniej stawki należy uiszczać przelewem na rachunek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn o numerze:
Bank Handlowy 81 1030 1087 0000 0000 9261 1019, ewentualnie gotówką w siedzibie Zarządu Dróg.