Rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S – ul. Główna w Pruchnej - Etap I”

Utrudnienia w ruchu » Rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S – ul. Główna w Pruchnej - Etap I”

Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S
– ul. Główna w Pruchnej - Etap I” (od nawierzchni przebudowanej w 2010r. do obrębu skrzyżowania z ul. Stawową).

Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a Nadzór inwestorski sprawować będzie firma „PRO-ADMINI” Szymon Drożeński z Zebrzydowic.                                                        

W dniu 13.06.2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania.

Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza dekada listopada 2019r.

Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:

 1. wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 290 m i szerokości jezdni 6,0m z normatywnymi poszerzeniami na łukach poziomych, dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR3;
 2. wykonanie po stronie lewej odcinka chodnika o łącznej długości 241 m i szerokości 2,20 m, następnie na długości 49 m pobocza utwardzonego bitumicznego (w konstrukcji jezdni)
  o szerokości 1,0 m;
 3. wykonanie po prawej stronie pobocza gruntowego ulepszonego (nawierzchnia destrukt asfaltowy) o długości 146m o szerokości 1,0 m, następnie na długości 144 m pobocza utwardzonego bitumicznego (w konstrukcji jezdni) o szerokości 1,0 m;
 4. budowę sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny fi 315, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe z wpustami krawężnikowo-ulicznymi) oraz umocnionego wylotu do rowu);
 5. wykonanie rowów przydrożnych;
 6. przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi (w ok. 0+151 z ul. Cichą i w km 0+243
  z ul. Stawową) poprzez korektę geometrii łuków poziomych;
 7. umocnienie skarpy płytami ażurowymi;
 8. montaż barier energochłonnych;
 9. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD, w tym: wykonanie oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych (znaki aktywne D-6 z światłami pulsacyjnymi koloru żółtego zasilanymi poprzez instalację solarną, detektory ruchu wraz z przyciskami dla pieszych i zabudowanymi w ciągu jezdni aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi);
 10. przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, wodociąg, gazociąg);
 11. roboty wykończeniowe – humusowanie, obsianie trawą.

Wartość zadania wynosi ok. 1,55 mln zł, z czego ok. 835 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie
w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych, a pozostałe nakłady sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu, przy deklarowanym udziale Miasta Strumień w wysokości 25% wkładu własnego Powiatu do zadania.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Zasadniczo utrudnienia w ruchu będą polegały na wprowadzeniu ruchu wahadłowego wraz
z ograniczeniem prędkości.