Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I, część 1

Zadania wykonane » Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I, część 1

 Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (umowa nr Z/2.24/I/1.1.1/697/05/U/218/05 z 30.12.2005r. zawarta pomiędzy Powiatem Cieszyńskim – Beneficjentem a Wojewodą Śląskim – Instytucją Pośredniczącą). Według umowy o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych wartość zadania wyniosła – 10.657.892 zł, w tym: 7.502.322 - dofinansowanie ze środków ZPORR, a 3.155.570 zł – z budżetu Powiatu. Projekt realizowany był od maja 2006 r. do sierpnia 2007 r., przy czym do końca 2006 r. został oddany do użytkowania wiadukt w ciągu ul. Kolejowej, oraz rondo na skrzyżowaniu ulic Liburnia, Katowicka, Kolejowa. Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm PI IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o. ze Skoczowa i „DROGI I MOSTY” Sp. z o.o. z Bielska-Białej, natomiast nadzór realizowany był przez Inżyniera kontraktu: INWEST- COMPLEX sp. z o.o. z Gliwic.  Na podstawie zawartej z Miastem Cieszyn umowy w sprawie realizacji pomocy finansowej i rzeczowej dla Projektu: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna” 50% wartości finansowego udziału Powiatu zostało refinansowane ze środków budżetu Miasta Cieszyna.