O nas

 • kliknij aby powiększyć
  kliknij aby powiększyć

Zarządcą dróg kategorii powiatowej jest Zarząd Powiatu w Cieszynie.
Na terenie Powiatu Cieszyńskiego przebiega 342,049 km dróg kategorii powiatowej,
w tym 113,666 km znajduje się w granicach miast, pozostałe 228,383 km to drogi o charakterze zamiejskim.

W imieniu Zarządcy dróg powiatowych działa:
- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
Drogi powiatowe na terenie :
- Miasta Cieszyna
- Miasta Strumienia
- Miasta Ustronia
- Miasta Wisły
zarządzane są na podstawie zawartych porozumień przez te Miasta.


Do zakresu działania Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych należy m.in.:

 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich;
 • roboty zabezpieczające i remonty awaryjne;
 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni;
 • przygotowanie i nadzór nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi    koordynacja robót w obrębie pasa drogowego;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 • uzgadnianie lokalizacji zjazdów, ogrodzeń, budynków, urządzeń obcych nadziemnych i podziemnych, reklam i obiektów handlowych w ciągu dróg powiatowych;
 • przygotowanie dokumentacji do wydania Decyzji Wojewody potwierdzającej nabycie własności z mocy prawa.